Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2014/2015 w klasach II-III oraz klasach VI szkół podstawowych, III klasach szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów posiadających orzeczenieo potrzebie kształcenia specjalnego

W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w 2014r. „Wyprawka szkolna” uprzejmie informuję, iż do dnia 05 września 2014r. rodzice uczniów klas II-III, VI elbląskich szkół podstawowych, III klas szkół ponadgimnazjalnych, jak również rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Pomoc przysługuje:

1.Uczniom klas II-III, klas VI szkół podstawowych oraz klas III szkół ponadgimnazjalnych, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013r. poz. 1456, 1623 i 1650), tj. o dochodzie na osobę w rodzinie nie większym niż 539,00 zł.

 1. Uczniom z klas II – III, klas VI szkół podstawowych oraz klas III szkół ponadgimnazjalnych z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, ale znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji z powodu ubóstwa, zdarzenia losowego lub innych okoliczności określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły.
 2. Uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

 Zasady udzielania dofinansowania zakupu podręczników :

Pomoc może być udzielona na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek należy złożyć do dnia 05.09.2014. w szkole, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2014/2015. (Wniosek do pobrania w szkole lub ze strony internetowej eped.pl)

Wniosek winien zawierać:

 • dane osobowe dziecka: imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, imiona
  i nazwiska rodziców
 • informacje o osobach pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów;
 2. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;
 3. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego – zamiast zaświadczenia
  o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną;
 4. W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, ale znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji – zamiast zaświadczenia
  o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

Wniosek o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2 można złożyć w szkole, do której uczeń uczęszcza, pod warunkiem pobierania świadczeń z Gminy Miasta Elbląg.

Dodatkowe wyjaśnienia:

Dofinansowaniem zakupu podręczników objęte zostaną dzieci rozpoczynające w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-III, VI elbląskich szkół podstawowych, III klasach szkół ponadgimnazjalnych, jak również dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego