Cel Stowarzyszenia

Cel stowarzyszenia

Celem statutowym działalności Stowarzyszenia jest troska o integralny rozwój osoby ludzkiej, który umożliwia formację wszystkich wymiarów ludzkiej osobowości – wymiaru fizycznego,
społecznego, kulturowego, moralnego i duchowego.

Cel ten Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 • działalność edukacyjną, a w szczególności zakładanie i prowadzenie szkół katolickich,
 • wspieranie rodziny i jej funkcji,
 • działalność opiekuńczo-wychowawczą,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • ochronę i promocję zdrowia,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • działalność proekologiczną,
 • działalność kulturową,
 • pomoc osobom zagubionym, zagrożonym oraz ich rodzinom,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocję i organizację wolontariatu,
 • podejmowanie działań charytatywnych,
 • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • działalność wydawniczą,
 • prowadzenie stałej formacji.